FAMILY TREE INDEX OF NAMES 1: TRANSLITERATED GREEK

A

Aba, Nymphe ......................
Abarbaree, Nymphe ..........
Adikia ...................................
Admete, Okeanis ...............
Adrasteia, Nymphe ...........
Aeetes .................................
Aello, Harpyia .....................
Aergia ..................................
Aetos Kaukasios ...............
Aganippe, Nymphe ...........

Agasthenes, Gigante .......
Agaue ..................................
Agaue, Nereis ...................
Aglaia, Kharis ....................
Aglaophonos, Seiren .......
Agrennon, Pan ...................
Agreus, Pan ........................
Agrios, Gigante ..................
Agrios, Kentauros .............
Aidos ...................................

Aigaiides, Nymphai ..........
Aigaion, Gigante ...............
Aigaios ...............................
Aigaios, Potamos .............
Aigeiros, Hamadryas .......
Aigikoros, Pan ...................
Aigina, Nymphe .................
Aigipan ................................
Aigle .....................................
Aigle, Helias .......................

Aigle, Hesperis ..................
Aisar, Potamos ..................
Aisepides, Nymphai .........
Aisepos, Potamos ............
Aither ....................................
...............................................
Aitherie, Helias ..................
Aithiopes, Anthropoi .........
Aithon, Hippos ...................
Aithousa ..............................

Aitna, Oros ..........................
Aix .........................................
Akaste, Okeanis ................
Akeso ...................................
Akheilos ..............................
Akheloides, Nymphai .......
Akheloos, Potamos .........
Akheron, Potamos ............
Akis ......................................
Akmon, Kerkops .................

Akmon, Kourete .................
Akraia, Nymphe .................
Aktaie, Nereis .....................
Aktaios, Telkhinos .............
Akte, Hora ...........................
Alekto, Erinys .....................
Aletheia ...............................
Alexiares .............................
Alexirhoe, Nymphe ...........
Algea ...................................

Alke, Nymphe ....................
Alkippa, Alkyonis ...............
Alkon, Kabeiros .................
Alkyone, Pleias ..................
Alkyoneus, Gigante ...........
Alkyonides, Nymphai ........
Almo, Potamos ..................
Aloadai, Gigantes ..............
Alpheios, Potamos ............
Alpos, Gigante ...................

Ambrosie, Nysias .............
Amekhania .........................
Amnisiades, Nymphai .....
Amnisos, Potamos ...........
Ampelos, Hamadryas ......
Ampelos, Satyros .............
Amphilogiai ........................
Amphiro, Okeanis .............
Amphitrite, Nereis .............
Amphitrite, Okeanis ..........

Amymone, Nymphe ..........
Anaideia ..............................
Ananke ................................
Anapos, Potamos .............
Anatole, Hora .....................
Anauros, Potamos ............
Anax, Gigante .....................
Androktasiai .......................
Anemoi 1 ............................
Anemoi 2 ............................

Angelia ................................
Anigrides, Nymphai ..........
Anigros, Potamos .............
Aniketos ..............................
Anippe, Nymphe ...............
Ankaios, Kentauros ..........
Ankhiale, Titanis ...............
Ankhinoe, Nymphe ..........
Ankhirhoe, Nymphe (1) ...
Ankhirhoe, Nymphe (2) ...

Antaios, Gigante ...............
Anteros, Eros .....................
Anthe, Alkyonis ...................
Antiphates, Laistrygon .....
Anytos ..................................
Aoide, Mousa .....................
Apate ...................................
Aphrodite ............................
..............................................
Aphros, Ikhthyokentauros

Apollon ...............................
Aporia .................................
Ardeskos, Potamos .........
Areion, Hippos ..................
Ares .....................................
Arges, Kyklops ..................
Argia, Nymphe ..................
Argiope, Nymphe (1) ........
Argiope, Nymphe (2) ........
Argos Panoptes ................

Argos, Pan .........................
Ariadne ...............................
Aristaios .............................
Aristaios, Gigante .............
Arke .....................................
Arktos, Kentauros ............
Arnos, Potamos ...............
Arsinoe, Nysias ...............
Artemis ..............................
Asbolos, Kentauros ........

Asie, Okeanis 1 ................
Asie, Okeanis 2 ................
Askalaphos .......................
Askanios, Potamos .........
Asklepios ...........................
Asopides, Nymphai ..........
Asopis, Nymphe ................
Asopos, Potamos .............
Astakides, Nymphai .........
Astakos, Potamos ............

Asteria, Titanis ..................
Asterie, Alkyonis ................
Asterion, Potamos ............
Asterionides, Nymphai ....
Asterios, Gigante ..............
Asterodeia, Nymphe .........
Asterope, Nymphe ............
Asterope, Okeanis ............
Astra ....................................
Astraia .................................

Astraios, Seilenos ............
Astraios, Titan ...................
Astris, Nymphe .................
Astyokhe, Nymphe ...........
Ate .......................................
Athene ................................
Atlas, Titan .........................
Atropos, Moira ...................
..............................................
Attis .....................................

Auge, Hora .........................
Aura, Titanis .......................
Aurai, Nymphai ..................
Autonoe ...............................
Autonoe, Nereis ................
Axios, Potamos .................

B

Balanos, Hamadryas .......
Balios, Hippos ..................
Baphyras Potamos ..........
Bateia, Nymphe ................
Benthesikyme ...................
Beroe ...................................
Beroe, Okeanis .................
Bia .......................................
Boreas, Anemos ..............
Borysthenes, Potamos ...

Briareus, Hekatonkheir ...
Britomartis .........................
Bromie, Nysias .................
Bromis, Nysias .................
Brontes, Kyklops ..............
Brykhon, Potamos ............
Byblis, Nymphe .................
Bythos, Ikhthyokentauros
Byze, Nymphe ....................

C

See K (eg Circe = Kirke)

D

Daeira, Okeanis ................
Daimones Rhodioi ...........
Damasen, Gigante ...........
Damnameneus, Kourete
Damysos, Gigante ............
Daphne, Nymphe ..............
Daphoineus, Pan ..............
Daulis, Nymphe .................
Deimos ................................
Deino, Graia ........................

Deliades, Nymphai ...........
Delphin ................................
Demeter ..............................
...............................................
Derketis, Nymphe .............
Despoine ............................
Dike, Hora ..........................
Diogeneia, Nymphe .........
Dione, Nymphe ................
Dione, Okeanis ................

Dione, Titanis ....................
Dionysos ............................
Diopatre, Nymphe .............
Dioskoroi ............................
Dioxippe, Helias ...............
Dirke, Nymphe ...................
Dodone, Okeanis ..............
Dolos ...................................
Doris, Nereis .....................
Doris, Okeanis ..................

Doto, Nereis ......................
Drakon Hesperios ............
Drakon Ismenios ..............
Drakon Kholkikos .............
Drakon Nemeios ..............
Drakones Troiades ..........
Drimo, Alkyonis .................
Dryalos, Kentauros ..........
Dynamene, Nereis ...........
Dysis, Hora ........................

E

Eidothea, Nymphe (1) .......
Eidothea, Nymphe (2) .......
Eidyia, Okeanis ..................
Eileithyia ..............................
Eione, Nereis .....................
Eirene ..................................
Ekhidna ...............................
...............................................
Ekhidnades, Gigante ........
Ekho, Oreias .......................

Elatrios, Kyklops ................
Elektra, Okeanis .................
Elektra, Pleias ....................
Elete, Hora ..........................
Eleusis ................................
Elisson, Potamos .............
Elpis ....................................
Emphytos, Gigante ...........
Enkelados, Gigante ..........
Enipeus, Potamos ............

Enyalios ..............................
Enyo, Graia .........................
Eos .......................................
Eosphoros, Aster ...............
Epaphos .............................
Ephialtes, Aloades ............
Ephialtes, Gigante ............
Ephyra, Okeanis ................
Epiales, Oneiros ...............
Epimetheus, Titan ............

Epiphron .............................
Erasinides, Nymphai ........
Erasinos, Potamos ...........
Erato, Mousa .....................
Erato, Nereis .....................
Erato, Nysias .....................
Erebos ................................
..............................................
Eridanos, Potamos 1 .......
Eridanos, Potamos 2 .......

Erinyes ................................
Eriphia, Nysias ..................
Eris ......................................
Eros 1 ..................................
Eros 2, Eros .......................
Erotes ..................................
Erymanthos, Potamos .....
Erytheis, Hesperis ............
Euadne, Nymphe (1) ........
Euadne, Nymphe (2) ........

Euagore, Nereis ................
Euarne, Nereis ..................
Euboia, Nymphe (1) .........
Euboia, Nymphe (2) .........
Euboios, Gigante ..............
Eubouleus ..........................
Eudora, Hyas .....................
Eudora, Nereis ..................
Eudora, Okeanis ...............
Euenos, Potamos .............

Eugenion, Pan ...................
Eukleia ................................
Eukrante, Nereis ...............
Eulimene, Nereis ..............
Eunike, Nereis ...................
Eunomia, Hora ..................
Eupheme ............................
Eupheme, Nymphe ...........
Euphorbos, Gigante .........
Euphrates, Potamos ........

Euphrosyne, Kharis ..........
Eupompe, Nereis ..............
Europe, Nymphe ................
Europe, Okeanis ................
Euros, Anemos ..................
Eurotas, Potamos .............
Euryale, Gorgon .................
Euryalos, Gigante ..............
Euryalos, Kyklops ..............
Eurybia .................................

Eurymedon, Gigante .........
Eurymedon, Kabeiros .......
Eurynome, Okeanis 1 .......
Eurynome, Okeanis 2 ......
Eurynomos .........................
Euryrhoe, Nymphe .............
Eurytion, Kentauros 1 .......
Eurytion, Kentauros 2 .......
Eurytos, Gigante ................
Euterpe, Mousa .................
Euthenia ..............................

F

See Ph
(eg Filyra see Philyra)

G

Gaia .....................................
...............................................
Galateia, Nereis ................
Galaxaura, Okeanis ..........
Galene, Nereis ..................
Ganges, Potamos .............
Ganymedes ........................
Gegenees, Gigantes ........
Geras ...................................
Geryones, Gigante ............

Gigantes .............................
Glauke, Nereis ..................
Glaukia, Nymphe ..............
Glaukonome, Nereis ........
Glaukos ...............................
Glaukos, Pan .....................
Gorgones ...........................
Graiai ...................................
Grenikos, Potamos ..........
Gyes, Hekatonkheir ..........

Gygaie, Limne ...................
Gymnastika, Hora .............

H

Hagno, Okeanis ................
Haides .................................
...............................................
Halia ....................................
Halia, Nereis ......................
Haliakmon, Potamos .......
Halimede, Nereis .............
Halimedes, Kyklops .........
Halys, Potamos .................
Hamadryades (1) .............

Hamadryades (2) .............
Harmonia ...........................
Harmonia, Nymphe ..........
Harpine, Nymphe .............
Harpyiai ..............................
Hebe ...................................
Hebros, Potamos .............
Hedone ...............................
Hedylogos, Eros ...............
Hekaerge, Nymphe ..........

.

7, C13
7, C9
2, C6
6, B1
3, C20
3, D5
4, C7
2, D5
4, C11
8, C6

4, B14
5, E14
4, C3
5, C9
8, C19
5, E15
5, D15
4, B13
3, C22
3, D12

8, C19
4, B13
4, B9
8, B19
3, C23
5, E15
8, C7
5, C20
5, E12
3, D3

2, C3
8, B21
7, C9
7, B9
1, C1
2, C1
3, D3
4, B18
3, E9
5, C5

1, B4
3, D3
6, B5
5, E13
5, D6
8, C18
8, B18
8, B23
8, D20
8, B24

3, B20
8, C14
4, C3
4, B9
1, B6
3, B19
5, C21
5, D18
7, C9
2, D3

7, C11
4, C13
5, D2
3, D13
4, B12
4, C12
8, B22
5, C6
8, B16
4, B16

3, C22
2, C7
8, C19
8, B19
3, C24
3, C20
2, D4
6, B6
4, C1
6, B9

8, C13
2, C6
1, A6
8, B21
1, B6
8, B2
4, B17
2, D4
3, D6
4, C10

5, D15
8, C16
8, B16
5, D18
7, C2
3, C22
3, C12
7, C1
7, C3
8, C14

5, C6
3, C18
4, C12
5, D6
3, B21
3, B17
2, C4
3, B18
5, C18
3, C16

5, C11
2, C7
7, B13
5, C5
5, C13
3, B2
8, C13
8, C5
8, C12
4, B16

5, E16
3, E5
5, D12
4, B14
4, C7
6, C13
8, B21
3, C23
5, C11
6, C13

6, B8
6, B9
8, C23
7, B9
5, D12
8, C7
8, C11
8, B7
7, C10
7, B10

3, C11
4, C13
8, B14
8, C14
4, C17
7, C12
7, C8
6, B14
3, D9
3, D10

3, C21
3, C7
3, D5
7, C8
2, D4
5, C7
3, C12
2, C3
5, C8
7, D10

1, B5
3, D12
3, E7
5, E14
4, C5
7, B14

.

3, C23
3, E7
7, B15
8, C15
5, C4
3, C19
6, B14
3, D11
3, D7
7, B12

3, B1
5, C20
3, C22
6, B12
3, B2
7, B14
7, D5
3, C16
8, C14

.

.

.

6, B12
5, C4
4, B17
3, B20
4, B14
8, C17
5, E16
8, C4
5, D13
4, C8

8, C20
4, C6
3, C15
5, B1
8, C6
5, C5
5, C8
8, C11
3, D14
6, B4

3, B17
5, C17
8, C3
5, C18
3, D4
8, C6
6, B10
2, C4
4, C3
6, B2

4, C3
4, C9
5, D14
4, C11
4, B15
4, C11
4, C13
6, D14
4, C3
1, B6

.

5, D4
8, C2
6, B3
5, C14
4, C4
5, C8
4, B12
4, C9
4, C12
3, C20

3, C2
6, B2
3, D13
1, B6
5, D16
8, B18
2, C6
4, B14
4, B12
8, B2

5, D14
4, C8
3, C6
3, D9
5, C19
5, C7
4, B12
6, B8
2, C2
3, C12

2, C5
8, C14
8, B14
5, C11
4, C2
6, B12
1, B1
2, B1
8, B22
8, B12

3, B19
6, B12
2, C4
1, A5
3, C18
3, C18
8, B17
2, C3
8, D15
7, C14

4, C4
4, C5
8, C8
8, C14
4, B14
5, C1
3, D14
4, C1
6, B6
8, B18

5, E16
5, D2
4, C1
4, C3
4, C2
5, C8
5, D2
8, C7
4, B13
7, B3

5, C9
4, C5
7, C2
6, B5
3, D9
8, B15
4, C8
4, B14
3, C2
4, B9

4, B14
5, D3
6, B6
6, B10
2, C6
7, C1
6, C14
3, C22
4, B13
5, C10
5, D2

.

.
.

.

1, A3
4, A11
4, C3
6, B4
4, C2
7, B3
7, D7
4, B16
2, C4
5, D5

4, B12
4, C2
7, C7
4, C4
4, C6
5, E16
4, C8
4, C8
7, B9
3, B1

7, B6
1, B6

.

6, B10
3, C15
5, B3
4, B10
4, C2
7, B15
4, C4
3, C2
7, B12
3, C21

3, C23
5, D13
7, C12
8, C10
4, C6
5, C14
7, B13
3, D18
3, C18
3, E8

Hekate .................................
Hekateros ...........................
Hekatonkheires .................
Helene .................................
Heliades, Nymphai ...........
Helie, Helias ......................
Helikon, Oros .....................
Helios ..................................
Helle ....................................
Hellenes, Anthropoi ..........

Hemera ...............................
...............................................
Hemikunes, Anthropoi .....
Hemithea ...........................
Hephaistos ........................
Heptaporos, Potamos .....
Hera .....................................
...............................................
Herakles .............................
Hermaphroditos ................

Hermes ...............................
Hermos, Potamos ............
Herophilos .........................
Herse ..................................
Hesperides ........................
Hesperie, Hesperis .........
Hesperie, Nymphe ...........
Hesperis .............................
Hesperis, Hora ..................
Hesperos, Aster ................

Hestia .................................
...............................................
Hesykhia .............................
Hieromneme, Nymphe .....
Hilaeira, Leukippis ............
Himeros, Eros ...................
Hippo, Okeanis .................
Hippoi Akhilleioi ................
Hippoi Areioi .....................
Hippoi Erekhtheioi ...........

Hippoi Troiades ................
Hippolytos, Gigante ..........
Hipponoe, Nereis .............
Hippothoe, Nereis ............
Homados ...........................
Hoplodamos .....................
Horai 1 ...............................
Horai 2 ................................
Horai 3 ................................
Horkos ................................

Hormes ...............................
Hus Kalyodonios ..............
Hus Krommyon .................
Hyades, Nymphai ..............
Hyale, Nymphe ..................
Hyas ....................................
Hybris ..................................
Hydaspes, Potamos ........
Hydaspides, Nymphai .....
Hyde, Nymphe ...................

Hydra Lernaia ....................
Hydros .................................
Hygeia .................................
Hylaios, Kentauros ...........
Hyllos, Gigante .................
Hylonome, Kentauris .......
Hymenaios ........................
Hyperbios, Gigante ..........
Hyperboreioi, Anthropoi ...
Hyperboreioi, Gigantes ...

Hyperboreiai, Nymphai ....
Hypereia, Nymphe ............
Hyperion, Titan ..................
Hypnos ...............................
Hysminai ............................

I

Iakkhe, Okeanis ................
Iakkhos ...............................
Ianeira, Okeanis ................
Ianthe, Okeanis .................
Iapetos, Titan .....................
Iasis, Nymphe ...................
Iaso ......................................
Idaios, Kourete ..................
Ide, Nymphe ......................
Ikelos, Oneiros ..................

Ikhthyokentauroi ................
Ilissos, Potamos ...............
Imbrasos, Potamos ..........
Inakhides, Nymphai ..........
Inakhos, Potamos .............
Indoi, Anthropoi ..................
Indos, Potamos .................
Ino ........................................
Inopos, Potamos ..............
Io, Nymphe .........................

Ionides, Nymphai ..............
Iris ........................................
Ismene, Nymphe ...............
Ismenis, Nymphe ..............
Ismenos, Potamos ...........
Istros, Potamos .................
Iynx .......................................

K

Kabeirides, Nymphai .......
Kabeiro, Nymphe ..............
Kabeiroi ..............................
Kaikinos, Potamos ...........
Kaikos, Potamos ...............
Kairos .................................
Kakia 1 ................................
Kakia 2 ................................
Kakos, Gigante ..................
Kaliadne, Nymphe ............

Kalligeneia, Nymphe ........
Kalliope, Mousa ................
Kalliphaeia, Nymphe ........
Kallirhoe, Nymphe (1) ......
Kallirhoe, Nymphe (2) ......
Kallirhoe, Okeanis ............
Kalliste ................................
Kalypso, Nymphe ..............
Kalypso, Okeanis ..............
Kamarina, Okeanis ...........

Kampe ................................
Kapheira, Okeanis ............
Karme .................................
Karmentis, Nymphe .........
Karpos ................................
Karya, Hamadryas ............
Karystos .............................
Kastalia, Nymphe .............
Kastor, Dioskouros ..........
Kaystros, Potamos ...........

Kebren, Potamos .............
Kelaineus, Pan .................
Kelaino, Harpyia ...............
Kelaino, Pleias .................
Kelmis, Kourete ...............
Kentauroi Kyprioi ..............
Kentauroi Peloponnesioi
Kentauroi Thessalioi .......
Kentauros ...........................
Kephisides, Nymphai ......

Kephisos, Potamos 1 ......
Kephisos, Potamos 2 ......
Kephisos, Potamos 3 ......
Ker .......................................
Kerberos, Kyon .................
Keres ..................................
Kerkeis, Okeanis ..............
Kerkopes ............................
Keroessa ............................
Ketea ...................................
Keto .....................................

Keto, Okeanis ....................
Ketos Aithiopios ................
Ketos Troias ......................
Keuthonymos ....................
Khalkis, Nymphe ...............
Kharon ................................
Khaos ..................................
...............................................
Khariklo, Okeanis ..............
Kharites 1 ...........................

Kharites 2 ...........................
Kharybdis ...........................
Kheiron, Kentauros ..........
Khimaira .............................
Khione, Nymphe (1) .........
Khione, Nymphe (2) .........
Khloris, Nymphe ...............
Khremetes, Potamos ......
Khronos ..............................
Khrysaor ..............................

Khryseis, Okeanis .............
Khrysomallos, Krios .........
Khrysothemis .....................
Khthonion, Gigante ...........
Kirke .....................................
Kisseis, Nysias .................
...............................................
Kithairon, Oros ...................
Kladeos, Potamos ............
Kleeia, Hyas ......................

Kleio, Mousa .....................
Kleodora, Nymphe ...........
Kleomede, Nymphe ........
Kleone, Nymphe ..............
Klonie, Nymphe ................
Klotho, Moira .....................
.............................................
Klymene, Okeanis 1 ........
Klymene, Okeanis 2 ........
Klytia, Okeanis ..................

Klytios, Gigante ................
Knossia, Nymphe ............
Koios, Titan .......................
Kokythiai, Nymphai ..........
Kokytos, Potamos ............
Komos, Satyros ................
Konabos, Hippos .............
Korkyra, Nymphe ..............
Koronides, Nymphai ........
Koronis, Hyas ...................

Koronis, Nysias ................
Koros ..................................
Korybantes Euboioi ..........
Korybantes Samothrakioi
Korykia, Nymphe ...............
Korykiai, Nymphai .............
Korymbos ...........................
Kottos, Hekatonkheir .......
Kouretes 1 .........................
Kouretes 2 .........................

Kraneia, Hamadryas ........
Krataeis, Potamos ............
Kratos .................................
Kreousa, Nymphe ............
Krimisos, Potamos ..........
Krios, Titan .........................
Krokale, Nymphe ..............
Kronos, Titan .....................
...............................................
...............................................

Kyane, Nymphe .................
Kyanee, Nymphe ...............
Kydnides, Nymphai ..........
Kydnos, Potamos .............
Kydoimos ...........................
Kyklopes .............................
...............................................
Kyklopes, Sikelioi ..............
Kyllaros, Kentauros ..........
Kymo, Nereis .....................

Kymodoke, Nereis ............
Kymopoleia ........................
Kymothoe, Nereis .............
Kyrene, Nymphe ................
Kyrtoniai, Nymphai ............
Kytheros, Potamos ...........

L

Ladon, Potamos ...............
Ladonides, Nymphai .......
Laistrygon, Gigante ..........
Laistrygones, Gigantes ...
Lakhesis, Moira .................
...............................................
Lamia ..................................
Lamides, Nymphai ...........
Lamos, Potamos ..............
Lampetia, Helias ..............

Lampetia, Nymphe ...........
Langia, Nymphe ................
Laomedeia, Nereis ...........
Leagore, Nereis ................
Leibrethrides, Nymphai ...
Leimonides, Nymphai .....
Lelantos, Titan ..................
Lelegeides, Nymphai ......
Leneus, Seilenos .............
Leukippides .......................

Leukothea ..........................
Leon, Gigante ....................
Leon Nemeios ..................
Lethe ...................................
Lethe, Potamos .................
Leto, Titanis .......................
Leuke, Okeanis .................
Leukippe, Okeanis ...........
Leukonoe ...........................
Librethrias, Nymphe .........

Libye ....................................
Libye, Okeanis ...................
Libyes, Anthropoi ..............
Lilaia, Nymphe ..................
Limnaee, Nymphe ............
Limos ..................................
Linos ...................................
Litai ......................................
Lotis, Nymphe ...................
Loxo, Nymphe ...................

Lykos, Satyros ...................
Lyktos, Telkhinos ..............
Lysianassa, Nereis ..........
Lyssa ..................................

M

Maia, Pleias .......................
Maiandros, Potamos ........
Maira, Nymphe (1) ............
Maira, Nymphe (2) ............
Makaria ...............................
Makkhai ...............................
Makris, Nymphe ................
Maron, Seilenos ................
Marsyas, Satyros ..............
Medousa, Gorgon .............

Megaira, Erinys .................
Megalesios, Telkhinos ....
Melaine, Nymphe ..............
Melanippe, Nymphe .........
Melankhrotoi, Anthropoi ...
Meles, Potamos ................
Melete, Mousa ...................
Meliai, Nymphai .................
Meliboia, Okeanis 1 ..........
Meliboia, Okeanis 2 ..........

Melie, Nymphe 1 ...............
Melie, Nymphe 2 ...............
Melie, Nymphe 3 ...............
Melie, Okeanis 1 ...............
Melie, Okeanis 2 ...............
Melinoe ...............................
Melisseus, Kourete ..........
Melite, Nereis ....................
Melite, Nymphe (1) ...........
Melite, Nymphe (2) ...........

Melite, Okeanis .................
Melobosis, Okeanis .........
Melpomene, Mousa .........
Memphis, Nymphe ...........
Menai ..................................
Menippe, Koronis ..............
Menippe, Nereis ................
Menippe, Nymphe .............
Menoetes ...........................
Menoitios, Titan .................

Merope, Helias ..................
Merope, Pleias ..................
Messeis, Nymphe ............
Messembria, Hora ............
Methe ...................................
Methone, Alkyonis .............
Metiokhe, Koronis .............
Metis, Nymphe ...................
Metis, Okeanis ...................
Metope, Nymphe ...............

Mideia, Nymphe ................
Mimas, Gigante .................
Mimas, Kentauros ............
Mimas, Kourete .................
Minotauros ..........................
Minthe, Nymphe ................
Mneme, Mousa ..................
Mnemosyne, Titanis .........
Moirai ...................................
...............................................

Molios, Gigante .................
Molpe, Seiren .....................
Momos ................................
Morea, Hamadryas ...........
Moria, Nymphe ...................
Moros ...................................
Morpheus, Oneiros ...........
Mousai .................................
Mousai, Titanides ..............
Mousika, Hora ....................

Mykalessides, Nymphai ...
Mylinos, Gigante ................
Mystis, Nymphe .................

N

Naiades, Nymphai .............
Naiades Hesperiai ............
Naiades Mysiai ...................
Naiades Pieriai ..................
Naias Parthenia ................
Naias Seriphia ...................
Nana, Nymphe ..................
Neaira, Nymphe 1 .............
Neaira, Nymphe 2 .............
Neda, Okeanis ..................

3, D11
3, B22
3, B1
5, C19
3, D3
3, D3
1, B4
3, C3
6, C15
4, B17

1, C1
2, C1
4, B19
5, D13
5, C2
7, B8
3, C15
5, B2
5, C18
5, D16

5, C15
7, B6
5, C4
5, C20
2, C2
2, C3
7, C8
3, E9
1, B6
3, D9

3, C15
5, B1
5, D8
7, C8
5, D12
3, C18
6, B2
3, E7
3, E9
3, E8

3, E8
4, B13
4, C4
4, C4
2, D3
3, B21
5, C8
3, D5
1, B5
2, D5

2, C7
4, D12
4, C12
3, D14
6, B11
3, D15
2, C5
7, B3
7, C3
7, C6

4, C11
1, A6
5, E12
3, C22
4, B17
6, C14
5, D11
4, B14
4, B19
3, E8

3, E8
8, C13
3, B3
2, C2
2, D3

.

6, B7
5, D17
6, B5
6, B1
3, B12
8, C17
5, E12
3, B20
3, C20
2, D2

3, C16
8, B12
8, B20
8, C12
8, B13
4, B18
7, B4
5, E13
8, B20
8, C13

8, C16
4, C7
8, C10
8, C6
8, B6
7, B13
5, E15

.

5, D3
5, D4
5, D2
8, B21
7, B6
5, C21
2, C7
5, D3
5, D3
7, C2

8, C12
5, C11
8, C16
8, C18
7, C7
6, B3
5, D3
3, D15
6, B6
6, B8

4, B15
6, B12
5, D1
8, C18
3, E7
3, C23
3, D16
8, C4
5, C18
7, B5

7, B8
5, E15
4, C7
3, D13
3, B20
5, C20
3, C21
6, C14
8, D1
8, C3

8, B4
8, B12
8, B13
2, C1
4, C11
2, C3
6, B4
8, B23
5, C19
4, C10
4, B8

6, B13
4, C10
4, C10
2, C5
8, C8
2, C5
1, A1
2, A1
6, B7
5, C9

5, D18
4, B10
3, C16
4, C11
3, E8
7, C2
6, B15
7, B3
1, A5
5, C5

6, B6
5, C7
5, C1
4, B14
3, D4
3, C22
6, B11
1, B4
8, B17
3, D14

5, C10
8, C4
7, C14
8, C11
8, C11
2, C3
5, C8
6, B2
6, B12
6, B3

4, B13
8, C20
3, B11
8, C22
8, B22
5, D17
3, E9
8, C8
5, D7
3, D14

3, C22
2, D5
3, C24
5, D12
8, C5
8, C5
3, D24
3, B1
3, B20
3, C20

3, C23
8, B21
3, D10
8, B23
8, B21
3, B7
6, B11
1, C2
3, B15
5, A2

8, C21
7, C5
7, C4
7, B4
2, D3
3, B1
3, C1
4, B17
6, C14
4, C4

4, C4
5, C3
4, C2
8, C1
8, C5
8, B16

.

8, B17
8, C17
5, C6
5, D6
2, C3
5, C8
5, C6
7, C4
7, B4
3, D3

3, D4
8, C11
4, C5
4, C4
8, C7
3, C2
3, C11
7, C4
3, C21
5, D12

5, E13
4, B15
4, D11
2, D2
8, B23
3, C11
6, B13
6, B7
3, E10
8, C7

5, D19
6, B14
4, B18
8, C3
7, C3
2, D2
5, D11
5, C21
8, C3
3, E8

5, D16
4, B10
4, C5
2, C5

.

3, D12
7, B5
3, D15
8, C14
5, C3
2, D3
5, E12
3, C21
3, C23
4, C9

3, B19
4, B9
8, C4
3, D16
4, B18
7, B5
3, B17
3, B19
6, B10
6, B12

7, C10
7, C11
8, C6
6, B9
6, B8
5, C17
3, B20
4, C2
8, C19
8, C14

6, B7
6, B4
5, C10
7, C1
3, D6
5, D7
4, C5
8, C1
2, D5
3, C13

3, D3
3, D14
8, C13
1, B6
5, D17
4, C13
5, D7
7, C5
6, B5
8, C17

8, C5
4, B13
6, C14
3, B20
3, E5
8, C22
3, B17
3, B17
2, C3
5, C8

4, B15
8, C19
2, C2
3, C23
7, C5
2, C1
2, D2
5, C10
3, B17
1, B6

7, C5
4, B15
3, C24

.

3, C2
8, C22
7, C9
7, C15
7, C11
8, C2
7, C10
6, B15
7, C6
6, B10

Neikea .................................
Neilos, Potamos ...............
Nemea, Nymphe ...............
Nemertes, Nereis .............
Nemesis ............................
Nephelai, Nymphai ..........
..............................................
Nephele, Nymphe 1 ..........
Nephele, Nymphe 2 ..........
Nephele, Nymphe 3 ..........

Nereides, Nymphai ..........
Nereus ................................
Nerites ................................
Nesaie, Nereis ..................
Neso, Nereis .....................
Nesoi ...................................
Nessos, Kentauros ..........
...............................................
Nestos, Potamos .............
Nikaia, Nymphe ................

Nike .....................................
Nomios, Pan .....................
Notos, Anemos .................
Nymphaiides, Nymphai ...
Nymphaios, Potamos ......
Nymphai Artemisiai ..........
Nymphai Ortygiai ...............
Nymphai Troiades ............
Nymphe, Hora ....................
Nysa, Nysias .....................

Nysiades, Nymphai ..........
...............................................
Nysos ..................................
Nyx ........................................
...............................................

O

Oeroe, Nymphe .................
Oinone, Nymphe ...............
Oiolyka ................................
Oizys ....................................
Okeanides, Nymphai .......
...............................................
Okeanos, Titan ..................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

Okypete, Harpyia ...............
Okyrhoe, Nymphe 1 ..........
Okyrhoe, Nymphe 2 ..........
Okryhoe, Nymphe 3 ..........
Okyrhoe, Okeanis ..............
Okythoos, Kourete ............
Olympos .............................
Olympos, Oros ..................
Omestor, Pan ....................
Oneiroi ................................
...............................................

Ophion, Titan .....................
Ophiotauros .......................
Oreiades, Nymphai ..........
Oreithyia, Nymphe ............
Orion ....................................
Ormenos, Telkhinos ........
Ornea, Nymphe .................
Orontes, Potamos .............
Orseis, Nymphe ................
Orthos, Kyon ......................

Ossa ....................................
Othreis, Nymphe ...............
Otos, Aloades ....................
Oupis, Nymphe .................
Ourania, Mousa .................
Ourania, Okeanis ..............
Ouranion, Gigante .............
Ouranos ..............................
...............................................
Ourea ...................................

Oureios, Kentauros ..........
Oxylos ..................................

P

Paktolos, Potamos ...........
Palaimon ............................
Palikoi .................................
Palioxis ................................
Pallas, Gigante ..................
Pallas, Nymphe .................
Pallas, Titan .......................
Pallene, Alkyonis ..............
Pan ......................................
Panakeia ............................

Pandeia ..............................
Panes 1 ..............................
Panes 2 ..............................
Pankrates, Gigante ..........
Panopeia, Nereis .............
Parthenios, Potamos ......
Parthenos ..........................
Pasiphae ............................
Pasithea, Kharis ...............
Pasithea, Nereis ...............

Pasithoe, Okeanis ............
Passalos, Kerkops ..........
Pegaia, Nymphe ...............
Pegasis, Nymphe ............
Pegasoi, Hippoi ................
Pegasos, Hippos .............
Peirene, Nymphe .............
Peitho, Okeanis ................
Pelionides, Nymphai .......
Peloreus, Gigante ............

Pemphredo, Graia ............
Peneios, Potamos ............
Penia ...................................
Penthos ..............................
Periboia, Nymphe .............
Periboia, Okeanis .............
Perimedes, Kentauros ....
Perseis, Okeanis ..............
Persephone .......................
Perses, Titan .....................

Petra, Nymphe ...................
Petraie, Okeanis ................
Petraios, Kentauros ..........
Peuke, Nymphe .................
Peukeus, Kentauros ........
Phaethon 1 .........................
Phaethon 2 .........................
Phaethon, Aster .................
Phaethousa, Nymphe ......
Phaiakoi, Anthropoi ..........

Phaino, Okeanis ...............
Phainon, Aster ...................
Phaio, Hyas ........................
Phaisyie, Hyas ...................
Phantasos, Oneiros .........
Pharmakeia, Nymphe ......
Phaseides, Nymphai .......
Phasis, Potamos ..............
Phaunos .............................
Pheme ................................

Pheres Lamioi ..................
Pherespondos, Satyros ..
Pherousa, Nereis .............
Phiale, Nymphe ................
Philamnos, Pan ................
Philomelos .........................
Philophrosyne ...................
Philotes ..............................
Philyra, Okeanis ...............
Phlogios, Hippos .............

Phobos ...............................
Phobos, Hippos ...............
Phobos, Pan ......................
Phoibe, Helias ..................
Phoibe, Leukippis ............
Phoibe, Titanis ..................
Pholos, Kentauros ...........
Phonoi ................................
Phorbas, Pan ....................
Phorkys ...............................

Phosthonia, Alkyonis ........
Phusis .................................
Phyge ..................................
Phyllis, Potamos ...............
Pitane, Nymphe .................
Plataia, Nymphe ................
Pleiades, Nymphai ...........
Pleione, Okeanis ..............
Pleistos, Potamos ............
Plexaure, Okeanis .............

Ploto, Nereis .......................
Plouto, Okeanis .................
Ploutos ................................
Podarge, Harpyia ..............
Polybotes, Gigante ............
Polydeukes, Dioskouros ..
Polydora, Okeanis .............
Polyhymnia, Mousa ...........
Polyhymno, Nysias ...........
Polyphemos, Kyklops .......

Polyxo, Nymphe .................
Ponos ..................................
Pontoporeia, Nereis .........
Pontos .................................
...............................................
Poros ...................................
Porphyrion, Gigante ..........
Poseidon ............................
...............................................
Pothos, Eros ......................

Potamoi ..............................
...............................................
...............................................
Poulynoe, Nereis ..............
Praxithea, Nymphe ...........
Priapos ................................
Proioxis ...............................
Prometheus, Titan ............
Pronoe, Nereis .................
Pronoie, Okeanis .............

Pronomos, Satyros ..........
Prophasis ..........................
Prosymna, Nymphe .........
Proteus ...............................
Proto, Nereis .....................
Protomedeia, Nereis .......
Prymneus, Kourete ..........
Prymno, Okeanis ..............
Psamathe, Nereis ............
Psekas, Nymphe ..............

Pseudologoi ......................
Ptelea, Hamadryas ..........
Ptokheia ..............................
Pygmaioi, Anthropoi .........
Pyriphlegethon, Potamos
Pyroeis, Aster ....................
Pyrrhikhos, Kourete ..........
Python, Drakon .................

R

Rhanis, Nymphe ..............
Rhea, Titanis .....................
..............................................
..............................................
Rhode .................................
Rhodeia, Okeanis ............
Rhodios, Potamos ...........
Rhodope, Nymphe ...........
Rhodope, Okeanis ...........
Rhodos ...............................

Rhoikos, Gigante ..............
Rhoikos, Kentauros .........

S

Sagaritis, Nymphe ............
Saggarios, Potamos ........
Salamis, Nymphe .............
Salmakis, Nymphe ...........
Samia, Nymphe ................
Sao, Nereis ........................
Satnioeis, Nymphe ...........
Satnioeis, Potamos .........
Satyroi .................................
...............................................
...............................................

Satyroi Hermeides ...........
Seilenoi ..............................
Seilenos .............................
Seirenes .............................
Selemnos, Potamos ........
Selene ................................
Semele ...............................
Simoeis, Potamos ...........
Sinope, Nymphe ...............
Skamandros, Potamos ...

Skorpios .............................
Skylla ...................................
Skythes, Anthropoi ............
Sokos ..................................
Sophrosyne ........................
Sosipolis .............................
Sparte, Nymphe .................
Spartoi, Anthropoi ..............
...............................................
Speio, Nereis .....................

Sperkheides, Nymphai ....
Sperkheios, Potamos .......
Sphinx ..................................
Sponde, Hora .....................
Sterope, Pleias ..................
Steropes, Kyklops .............
Sthenno, Gorgon ...............
Stilbe, Nymphe ...................
Stilbon, Aster ......................
Strophia, Nymphe ..............

Strymo, Nymphe ................
Strymon, Potamos ............
Styx, Okeanis ......................
Styx, Potamos .....................
Syke, Hamadryas ..............
Sykeus, Gigante .................
Syllis, Nymphe ...................
Symaithis, Nymphe ...........
Symaithos, Potamos ........
Synallasis, Nymphe ..........
Syrinx, Nymphe ..................

T

Tanagra, Nymphe .............
Tanais, Potamos ..............
Tartaros ...............................
...............................................
Taygete, Pleias ..................
Teledike, Nymphe .............
Telesphoros .......................
Telesto, Okeanis ..............
Telete ...................................
Telkhines ............................

Telphousa, Nymphe .........
Tereine, Nymphe ...............
Termessos, Potamos ......
Terpsikhore, Mousa ..........
Tethys, Titanis ....................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
Thalassa .............................

Thaleia, Kharis ..................
Thaleia, Mousa ..................
Thaleia, Nymphe ...............
Thanatos .............................
Thaumas ............................
Thebe, Nymphe ................
Theia, Titanis .....................
Theiosa, Okeanis .............
Thelpousa, Nymphe ........
Thelxiope, Seiren ..............

Themis, Nymphe ..............
Themis, Titanis .................
Themisto, Nereis .............
Theodamas, Gigante .......
Theomises, Gigante ........
Thermodon, Potamos ......
Thero, Nymphe ..................
Thesis .................................
Thespeia, Nymphe ...........
Thessalides, Nymphai .....

Thetis, Nereis ....................
Thisbe, Nymphe ................
Thoe, Nereis .......................
Thoe, Okeanis ....................
Thoon, Gigante ..................
Thoosa, Nymphe ...............
Thrakoi, Anthropoi .............
Thrassa, Nymphe .............
Thriai, Nymphai ..................
Thronie, Nymphe ...............

Thyia, Nymphe ...................
Thyone .................................
Thysa ...................................
Tiasa, Nymphe ..................
Tiberinos, Potamos ..........
Tigris, Potamos .................
Tisiphone, Erinys ..............
Titanes ................................
Tithonos ..............................
Tityos, Gigante ...................

Tmolos, Oros .....................
Trakhios, Kyklops .............
Triptolemos ........................
Triteia, Nymphe .................
Triton ...................................
Troglodotoi, Anthropoi .....
Tykhe ...................................
Tykhe, Okeanis .................
Typhoeus ...........................

X

Xanthe, Okeanis ...............
Xanthos, Hippos ...............
Xanthos, Pan .....................

Z

Zagreus ..............................
Zelos ...................................
Zephyros, Anemos ...........
Zeus ....................................
..............................................
Zeuxippe, Nymphe ...........
Zeuxo, Okeanis .................

2, D4
7, B1
8, C10
4, C6
2, C4
3, C2
6, B14
6, B14
6, B15
6, B11

4, C1
4, B2
4, C6
4, C3
4, C5
1, B4
3, C22
6, C14
7, B13
7, C11

3, D10
5, D15
3, D9
7, C11
7, B11
6, B11
8, C20
7, C7
1, B6
6, B11

3, C22
6, B11
3, B22
1, B1
2, B2

.

8, C8
7, C8
3, C1
2, C2
3, C2
6, B1
1, C2
3, B2
6, A1
7, A1
8, A1

4, C7
7, C6
7, C10
8, C20
6, B6
3, B20
3, B23
1, B4
5, E16
2, C2
2, D2

3, B18
4, B15
3, C20
8, D12
5, C7
4, B10
8, C11
7, B4
8, C2
4, C10

2, D6
8, C2
5, C6
3, E8
5, C11
6, B2
4, B13
1, B2
3, A1
1, B3

6, C14
3, B23

.

7, B6
5, E13
5, C20
2, D3
4, B13
5, D3
3, C10
4, C13
5, D15
5, E12

5, C20
5, D15
5, E15
4, B13
4, C3
7, B11
5, D13
3, D5
5, D18
4, C2

6, B4
8, B24
8, C17
7, C9
5, D5
5, C5
8, C10
6, B1
3, D16
4, B13

4, C8
8, B1
2, C6
2, D5
8, C16
6, B13
6, C14
6, B5
5, C9
3, C11

8, C7
6, B5
6, C13
7, C13
6, C14
3, D4
3, D6
3, D10
3, D4
4, B17

6, B7
3, D10
3, D14
3, D14
2, D2
8, C12
7, C12
7, B12
5, C7
4, B15

7, D4
5, D16
4, C3
6, B11
5, E16
5, C1
5, D2
2, C4
6, B7
3, E9

5, D13
3, E9
5, E16
3, D3
5, D13
3, B11
3, C21
2, D4
5, E16
4, B8

4, C12
1, A6
2, D3
7, B10
8, C15
8, C8
3, D12
6, B9
8, B5
6, B4

4, C1
6, B4
5, C1
4, C7
4, B13
5, C18
6, B4
5, C11
6, B12
5, C6

7, C2
2, D2
4, C4
1, B3
4, A2
6, C5
4, B12
3, C15
5, B4
3, C18

3, C2
7, B1
8, B1
4, C5
8, D12
5, D17
2, D3
3, C12
4, C6
6, B8

5, D16
3, D12
8, C14
5, C4
4, C3
4, C3
3, B20
6, B2
4, C5
6, B11

2, D4
3, C24
2, C6
4, B18
8, B22
3, D10
3, B21
4, B15

.

6, B11
1, C3
3, B15
5, A2
5, C4
6, B3
7, B9
7, C13
6, B7
5, C5

4, B14
3, C22

.

7, C10
7, B10
8, C8
7, C5
7, C4
4, C1
7, C6
7, B6
3, C19
3, C23
3, D21

5, D16
3, C21
3, B21
8, C19
8, B18
3, C6
5, E13
7, B8
8, C9
7, B7

4, B16
4, C9
4, B19
3, B23
2, C5
5, D14
8, C15
5, E14
4, B18
4, C2

8, C3
8, B3
4, D10
1, B6
3, D14
3, B2
4, C8
8, C1
3, D10
8, C6

7, C7
7, B14
6, B1
8, B22
3, C24
4, B14
8, C11
8, C20
8, B20
8, C17
8, C17

.

8, C9
7, B12
1, A5
4, A11
3, D13
8, C13
5, E13
6, B6
5, D17
4, B9

8, C7
7, C14
8, B6
5, C11
1, C2
3, B2
6, A2
7, A2
8, A1
1, D1

5, C9
5, C10
5, D2
2, C1
4, B7
8, C9
3, B4
6, B10
8, C18
8, C19

8, C18
3, B16
4, C6
4, B14
4, B14
7, B12
8, C15
1, A6
8, C9
8, C1

4, C2
8, C7
4, C2
6, B4
4, B13
4, C9
4, B17
7, D14
5, C8
7, C13

8, C4
5, D13
5, D17
8, C15
8, B22
7, B3
3, B19
3, B2
7, D7
4, B16

1, B4
3, C2
8, B23
5, D4
5, C3
4, B19
5, C21
6, B6
4, B10

.

6, B5
3, E7
5, E16

.

5, C17
3, D10
3, D7
3, C15
5, B7
8, C12
6, B3


FAMILY TREE INDEX OF NAMES 2: ENGLISH / LATIN SPELLING

A

Aba, Nymph ........................
Abarbarea, Nymph ............
Acaste, Oceanid ................
Aceso ...................................
Acheilus ..............................
Acheloides, Nymphs ........
Achelous, River-God ........
Acheron, River-God ..........
Acis ......................................
Acmon, Cercops ...............

Acmon, Curete ...................
Acraia, Nymph ...................
Actaia, Nereid ....................
Actaeus, Telchine .............
Acte, Hora ..........................
Adicia ...................................
Admete, Oceanid ...............
Adrasteia, Nymph .............
Aeetes .................................
Aello, Harpy ........................

Aergia ..................................
Aganippe, Nymph .............
Agasthenes, Giant ............
Agave ...................................
Agave, Nereid ....................
Aglaea, Charis ...................
Aglaophonos, Siren ..........
Agrennon, Pan ...................
Agreus, Pan ........................
Agrius, Giant .......................

Agrius, Centaur ..................
Aedos ...................................
Aegaeon, Giant ..................
Aegaeus ..............................
Aegaeus, River-God .........
Aegeiros, Hamadryad ......
Aegaiides, Nymphs ..........
Aegicorus, Pan ..................
Aegina, Nymph ..................
Aegipan ...............................

Aegle ....................................
Aegle, Heliad ......................
Aegle, Hesperid .................
Aesar, River-God ...............
Aesepides, Nymphs .........
Aesepus, River-God .........
Aether ..................................
...............................................
Aetheria, Heliad .................
Aethiopes, Men ..................

Aethon, Horse ....................
Aethusa ...............................
Aetna, Mountain-God ........
Aex ........................................
Alecto, Erinys .....................
Aletheia ...............................
Alexiares .............................
Alexirhoe, Nymph .............
Algea ...................................
Alce, Nymph .......................

Alcippa, Alcyonid ...............
Alcon, Cabirus ...................
Alcyone, Pleiad ..................
Alcyoneus, Giant ...............
Alcyonides, Nymphs .........
Almo, River-God ................
Aloadae, Giants .................
Alpheus, River-God ...........
Alpus, Giant ........................
Ambrosia, Nysiad .............

Amechania .........................
Amnisiades, Nymphs ......
Amnisus, River-God .........
Ampelos, Hamadryad ......
Ampelus, Satyr ..................
Amphilogiae .......................
Amphiro, Oceanid .............
Amphitrite, Nereid .............
Amphitrite, Okeanid ..........
Amymone, Nymph ............

Anaideia ..............................
Ananke ................................
Anapus, River-God ...........
Anatole, Hora .....................
Anaurus, River-God ..........
Anax, Giant .........................
Ancaeus, Centaur ............
Anchiale, Titanid ...............
Anchinoe, Nymph .............
Anchirhoe, Nymph (1) .....
Anchirhoe, Nymph (2) .....

Androctasiae ......................
Anemi 1 ..............................
Anemi 2 ..............................
Angelia ................................
Anigrides, Nymphs ...........
Anigrus, River-God ...........
Anicetus ..............................
Anippe, Nymph ..................
Antaeus, Giant ...................
Anteros, Eros .....................

Anthe, Alcyonid ...................
Antiphates, Laestrygon ....
Anytus ..................................
Aoede, Muse ......................
Apate ...................................
Aphrodite ............................
..............................................
Aphros, Ichthyocentaur ...
Apollo ..................................
Aporia ..................................

Arce .....................................
Arctus, Centaur .................
Ardescus, River-God ........
Arion, Horse .......................
Ares .....................................
Arges, Cyclops ..................
Argia, Nymph .....................
Argiope, Nymph (1) ..........
Argiope, Nymph (2) ..........
Argus Panoptes ................

Argus, Pan ..........................
Ariadne ................................
Aristaeus .............................
Aristaeus, Giant .................
Arno, River-God .................
Arsinoe, Nysiad .................
Artemis ................................
Asbolus, Centaur ..............
Ascalaphus ........................
Ascanius, River-God ........

Asclepius ...........................
Asia, Oceanid 1 .................
Asia, Oceanid 2 .................
Asopides, Nymphs ...........
Asopis, Nymph ..................
Asopus, River-God ............
Astacides, Nymphs ...........
Astacus, River-God ...........
Asteria, Titanid ...................
Asteria, Alcyonid ................

Asterion, River-God ...........
Asterionides, Nymphs .....
Asterius, Giant ...................
Asterodia, Nymph .............
Asterope, Nymph ..............
Asterope, Okeanid ............
Astra ....................................
Astraea ................................
Astraeus, Silen ..................
Astraeus, Titan ..................

Astris, Nymph ....................
Astyoche, Nymph ..............
Ate .......................................
Athena ................................
Atlas, Titan .........................
Atropos, Moira ...................
..............................................
Attis .....................................
Auge, Hora .........................
Aura, Titanid .......................

Aurae, Nymphs ..................
Autonoe ...............................
Autonoe, Nereid ................
Axius, River-God ................

B

Balanos, Hamadryad .......
Balius, Horse .....................
Baphyras River-God .........
Batia, Nymph .....................
Benthesicyme ...................
Beroe ...................................
Beroe, Okeanid .................
Bia .......................................
Boreas, Anemos ...............
Borysthenes, River-God ..

Briareus, Hecatoncheire ..
Britomartis ..........................
Bromia, Nysiad ..................
Bromis, Nysiad ..................
Brontes, Cyclops ...............
Brychon, River-God ...........
Byblis, Nymph ...................
Bythos, Ichthyocentaur ....
Byze, Nymph ......................

C

Cabirides, Nymphs ..........
Cabiro, Nymph ..................
Cabiri ..................................
Cacia 1 ................................
Cacia 2 ................................
Cacus, Giant .....................
Caecinus, River-God .......
Caecus, River-God ...........
Caerus ................................
Caliadne, Nymph ..............

Calligeneia, Nymph ..........
Calliope, Muse ...................
Calliphaeia, Nymph ..........
Callirhoe, Nymph (1) ........
Callirhoe, Nymph (2) ........
Callirhoe, Okeanid ............
Calliste ................................
Calydonian Boar ................
Calypso, Nymph ................
Calypso, Okeanid ..............

Camarina, Okeanid ...........
Campe ................................
Capheira, Oceanid ............
Carme .................................
Carmentis, Nymph ...........
Carpus ................................
Carya, Hamadryad ............
Carystus .............................
Castalia, Nymph ...............
Castor, Dioscurus ............

Caucasian Eagle ..............
Caystrus, River-God .........
Cebren, River-God ............
Celaeneus, Pan ................
Celaeno, Harpy ..................
Celaeno, Pleiad .................
Celmis, Curete ..................
Centaurs Cyprian ..............
Centaurs Lamian ..............
Centaurs Peloponnesian

Centaurs Thessalian ........
Centaurus ...........................
Cephisides, Nymphs ........
Cephisus, River-God 1 ....
Cephisus, River-God 2 ....
Cephisus, River-God 3 ....
Cerberus ............................
Cerceis, Oceanid ..............
Cercopes ............................
Ceroessa ............................

Cetea ...................................
Ceto .....................................
Ceto, Okeanid ....................
Cetus Ethiopian ................
Cetus Trojan ......................
Ceuthonymus ....................
Chalcis, Nymph .................
Charon ................................
Chaos ..................................
...............................................

Chariclo, Okeanid ..............
Charites 1 ...........................
Charites 2 ...........................
Charybdis ...........................
Chimera ..............................
Chione, Nymph (1) ...........
Chione, Nymph (2) ...........
Chiron,Centaur .................
Chloris, Nymph .................
Chremetes, River-God .....

Chronos ..............................
Chrysaor ..............................
Chryseis, Oceanid .............
Chrysomallus ....................
Chrysothemis .....................
Chthonion, Giant ................
Circe .....................................
Cisseis, Nysiad .................
...............................................
Cithaeron, Mountain-God

Cladeus, River-God .........
Cleeia, Hyad ......................
Cleodora, Nymph .............
Cleomede, Nymph ..........
Cleone, Nymph ................
Clio, Muse .........................
Clonia, Nymph .................
Clotho, Moira .....................
.............................................
Clymene, Okeanid 1 ........
Clymene, Okeanid 2 ........

Clytia, Oceanid ..................
Clytius, Giant ....................
Cnossia, Nymph ..............
Cocythiae, Nymphs ..........
Cocytus, River-God ..........
Coeus, Titan ......................
Comus, Satyr ....................
Conabus, Horse ..............
Corcyra, Nymph ................
Coronides, Nymphs ........

Coronis, Hyad ...................
Coronis, Nysiad ................
Corus ..................................
Corybantes Euboean .......
Corybantes Samothracian
Corycia, Nymph .................
Coryciae, Nymphs ...........
Corymbus ...........................
Cottus, Hekatoncheire .....
Curetes 1 ........................... Curetes 2 ...........................

Craneia, Hamadryad ........
Crataeis, River-God ..........
Cratus .................................
Creusa, Nymph .................
Crimisus, River-God ........
Crius, Titan .........................
Crocale, Nymph .................
Crommyonian Sow ...........
Cronus, Titan .....................
...............................................
...............................................

Cyane, Nymph ...................
Cyanea, Nymph .................
Cyclopes .............................
...............................................
Cyclopes Sicilian ..............
Cydnides, Nymphs ...........
Cydnus, River-God ............
Cydoimus ...........................
Cyllarus, Centaur ..............
Cymo, Nereid .....................

Cymodoce, Nereid ............
Cymopoleia ........................
Cymothoe, Nereid .............
Cyrene, Nymph .................
Cyrtoniae, Nymphs ............
Cytherus, River-God .........

D

Daeira, Oceanid .................
Daemones Rhodian ..........
Damasen, Giant .................
Damnameneus, Curete ...
Damysus, Giant .................
Daphne, Nymph .................
Daphoeneus, Pan ..............
Daulis, Nymph ...................
Deimus ................................
Deino, Graea ......................

Deliades, Nymphs ............
Delphin ................................
Demeter ..............................
...............................................
Dercetis, Nymph ...............
Despoena ...........................
Dike, Hora ..........................
Diogeneia, Nymph ............
Dione, Nymph ....................
Dione, Oceanid ..................

Dione, Titanid .....................
Dionysus .............................
Diopatra, Nymph ...............
Dioscuri ...............................
Dioxippe, Heliad ................
Dirce, Nymph .....................
Dodona, Oceanid ..............
Dolus ...................................
Doris, Nereid .....................
Doris, Oceanid ..................

Doto, Nereid .......................
Dragon Colchian ...............
Dragon Hesperian ............
Dragon Ismenian ..............
Dragon Nemean ...............
Dragons Trojan .................
Drimo, Alcyonid .................
Dryalus, Centaur ..............
Dynamene, Nereid ...........
Dysis, Hora ........................

E

Eidothea, Nymph (1) .........
Eidothea, Nymph (2) .........
Eidyia, Oceanid ..................
Eione, Nereid .....................

.

7, C13
7, C9
6, B5
5, E13
5, D6
8, C18
8, B18
8, B23
8, D20
8, B24

3, B20
8, C14
4, C3
4, B9
1, B6
2, C6
6, B1
3, C20
3, D5
4, C7

2, D5
8, C6
4, B14
5, E14
4, C3
5, C9
8, C19
5, E15
5, D15
4, B13

3, C22
3, D12
4, B13
4, B9
8, B19
3, C23
8, C19
5, E15
8, C7
5, C20

5, E12
3, D3
2, C3
8, B21
7, C9
7, B9
1, C1
2, C1
3, D3
4, B18

3, E9
5, C5
1, B4
3, D3
3, B19
5, C21
5, D18
7, C9
2, D3
7, C11

4, C13
5, D2
3, D13
4, B12
4, C12
8, B22
5, C6
8, B16
4, B16
3, C22

2, C7
8, C19
8, B19
3, C24
3, C20
2, D4
6, B6
4, C1
6, B9
8, C13

2, C6
1, A6
8, B21
1, B6
8, B2
4, B17
3, C22
3, C12
7, C1
7, C3
8, C14

2, D4
3, D6
4, C10
5, D15
8, C16
8, B16
5, D18
7, C2
5, C6
3, C18

4, C12
5, D6
3, B21
3, B17
2, C4
3, B18
5, C18
3, C16
5, C11
2, C7

4, C7
6, C13
7, B13
5, C5
5, C13
3, B2
8, C13
8, C5
8, C12
4, B16

5, E16
3, E5
5, D12
4, B14
8, B21
3, C23
5, C11
6, C13
8, C23
7, B9

5, D12
6, B8
6, B9
8, C7
8, C11
8, B7
7, C10
7, B10
3, C11
4, C13

8, B14
8, C14
4, C17
7, C12
7, C8
6, B14
3, D9
3, D10
3, C21
3, C7

3, D5
7, C8
2, D4
5, C7
3, C12
2, C3
5, C8
7, D10
1, B5
3, D12

3, E7
5, E14
4, C5
7, B14

.

3, C23
3, E7
7, B15
8, C15
5, C4
3, C19
6, B14
3, D11
3, D7
7, B12

3, B1
5, C20
3, C22
6, B12
3, B2
7, B14
7, D5
3, C16
8, C14

.

5, D3
5, D4
5, D2
2, C7
5, D3
5, D3
8, B21
7, B6
5, C21
7, C2

8, C12
5, C11
8, C16
8, C18
7, C7
6, B3
5, D3
4, D12
3, D15
6, B6

6, B8
4, B15
6, B12
5, D1
8, C18
3, E7
3, C23
3, D16
8, C4
5, C18

4, C11
7, B5
7, B8
5, E15
4, C7
3, D13
3, B20
5, C20
7, D4
3, C21

6, C14
8, D1
8, C3
8, B4
8, B12
8, B13
4, C11
6, B4
8, B23
5, C19

4, C10
4, B8
6, B13
4, C10
4, C10
2, C5
8, C8
2, C5
1, A1
2, A1

6, B7
5, C9
5, D18
4, B10
4, C11
3, E8
7, C2
3, C16
6, B15
7, B3

1, A5
5, C5
6, B6
5, C7
5, C1
4, B14
3, D4
3, C22
6, B11
1, B4

8, B17
3, D14
8, C4
7, C14
8, C11
5, C10
8, C11
2, C3
5, C8
6, B2
6, B12

6, B3
4, B13
8, C20
8, C22
8, B22
3, B11
5, D17
3, E9
8, C8
5, D7

3, D14
3, C22
2, D5
3, C24
5, D12
8, C5
8, C5
3, D24
3, B1
3, B20
3, C20

3, C23
8, B21
3, D10
8, B23
8, B21
3, B7
6, B11
4, C12
1, C2
3, B15
5, A2

8, C21
2, D3
3, B1
3, C1
4, B17
6, C14
7, C5
7, C4
7, B4
4, C4

4, C4
5, C3
4, C2
8, C1
8, C5
8, B16

.

6, B12
5, C4
4, B17
3, B20
4, B14
8, C17
5, E16
8, C4
5, D13
4, C8

8, C20
4, C6
3, C15
5, B1
8, C6
5, C5
5, C8
8, C11
3, D14
6, B4

3, B17
5, C17
8, C3
5, C18
3, D4
8, C6
6, B10
2, C4
4, C3
6, B2

4, C3
4, C11
4, C9
5, D14
4, B15
4, C11
4, C13
6, D14
4, C3
1, B6

.

5, D4
8, C2
6, B3
4, C4

Echidna ...............................
...............................................
Echidnades, Giant ............
Echo, Oread .......................
Elatrius, Cyclops ................
Electra, Oceanid .................
Electra, Pleiad ....................
Elete, Hora ..........................
Eleusis ................................

Elisson, River-God ............
Elpis .....................................
Emphytus, Giant ................
Enceladus, Giant ..............
Enipeus, River-God ..........
Enyalius ..............................
Enyo, Graea .........................
Eos .......................................
Eosphorus, Aster ...............
Epaphus .............................

Ephialtes, Aload ................
Ephialtes, Giant ................
Ephyra, Oceanid ................
Epiales, Oneirus ...............
Epimetheus, Titan ............
Epiphron .............................
Erasinides, Nymphs ........
Erasinus, River-God .........
Erato, Muse ........................
Erato, Nereid .....................
Erato, Nysiad .....................

Erebus ................................
..............................................
Eridanus, River-God 1 ......
Eridanus, River-God 2 ......
Erinyes ................................
Eriphia, Nysiad ..................
Eris ......................................
Eros 1 ..................................
Eros 2, Eros .......................
Erotes ..................................

Erymanthus, River-God ....
Erytheis, Hesperid ............
Euagore, Nereid ................
Euarne, Nereid ..................
Euboea, Nymph (1) ..........
Euboea, Nymph (2) ..........
Euboeus, Giant .................
Eubuleus ...........................
Eucleia ................................
Eucrante, Nereid ...............

Eudora, Hyad .....................
Eudora, Nereid ..................
Eudora, Oceanid ...............
Eugenion, Pan ...................
Eulimene, Nereid ..............
Eunice, Nereid ...................
Eunomia, Hora ..................
Eupheme ............................
Eupheme, Nymph .............
Euphorbus, Giant .............
Euphrates, River-God .......

Euphrosyne, Charis ..........
Eupompe, Nereid ..............
Europa, Nymph ..................
Europa, Oceanid ................
Eurus, Anemos ..................
Eurotas, River-God ...........
Euryale, Gorgon .................
Euryalus, Giant ...................
Euryalus, Cyclops ..............
Eurybia .................................

Eurymedon, Giant .............
Eurymedon, Cabirus ........
Eurynome, Oceanid 1 .......
Eurynome, Oceanid 2 ......
Eurynomus .........................
Euryrhoe, Nymph ..............
Eurytion, Centaur 1 ...........
Eurytion, Centaur 2 ...........
Eurytus, Giant ....................
Euterpe, Muse ...................

Euthenia ..............................
Evadne, Nymph (1) ...........
Evadne, Nymph (2) ...........
Evenus, River-God ............

F

Faunus ................................
See Ph
(e.g. Filyra see Philyra)

G

Gaea .....................................
...............................................
Galatea, Nereid .................
Galaxaura, Oceanid ..........
Galene, Nereid ..................
Ganges, River-God ...........
Ganymede ..........................
Gegenes, Giants ...............
Geras ...................................
Geryon, Giant .....................
Gigantes (Giants) .............

Glauce, Nereid ..................
Glaucia, Nymph ................
Glauconome, Nereid ........
Glaucus ...............................
Glaucus, Pan .....................
Gorgons .............................
Graeae ................................
Grenicus, River-God .........
Gyes, Hecatoncheire ........
Gygaie, Lake-God .............
Gymnastica, Hora .............

H

Hades .................................
...............................................
Hagno, Oceanid ................
Halia ....................................
Halia, Nereid ......................
Haliacmon, River-God ......
Halimede, Nereid ..............
Halimedes, Cyclops .........
Halys, River-God ...............
Hamadryads (1) ................
Hamadryads (2) ................

Harmonia ...........................
Harmonia, Nymph ............
Harpies ...............................
Harpina, Nymph ................
Hebe ...................................
Hebrus, River-God ............
Hecaerge, Nymph ............
Hecate .................................
Hecaterus ...........................
Hecatoncheires .................

Hedone ...............................
Hedylogus, Eros ...............
Helen ...................................
Heliades, Nymphs ............
Helia, Heliad ......................
Helicon, Mountain-God ....
Helius ..................................
Helle ....................................
Hellenes, Men ....................
Hemera ...............................
...............................................

Hemicynes, Men ...............
Hemithea ...........................
Hephaestus ........................
Heptaporus, River-God ....
Hera .....................................
...............................................
Heracles .............................
Hermaphroditus ................
Hermes ...............................
Hermus, River-God ...........

Herophilus .........................
Herse ..................................
Hesperides ........................
Hesperia, Hesperid .........
Hesperia, Nymph .............
Hesperid .............................
Hesperid, Hora ..................
Hesperus, Aster ................
Hestia .................................
...............................................

Hesychia .............................
Hieromneme, Nymph ......
Hilaeira, Leucippid ............
Himeros, Eros ...................
Hippo, Oceanid .................
Hippolytus, Giant ...............
Hipponoe, Nereid ..............
Hippothoe, Nereid ............
Homadus ...........................
Hoplodamus ......................

Horae 1 ...............................
Horae 2 ................................
Horae 3 ................................
Horcus .................................
Hormes ...............................
Horses of Achilles ............
Horses of Ares ..................
Horses of Erechtheus ......
Horses Trojan ...................
Hyades, Nymphs ..............

Hyale, Nymph ....................
Hyas ....................................
Hybris ..................................
Hydaspes, River-God .......
Hydaspides, Nymphs ......
Hyde, Nymph .....................
Hydra Lernaean ................
Hydros .................................
Hygeia .................................
Hylaeus, Centaur ..............
Hyllus, Giant ......................

Hylonome, Centaur ..........
Hymenaeus ........................
Hyperbius, Giant ...............
Hyperboreans, Men ..........
Hyperborean Giants .........
Hyperborean Nymphs .....
Hypereia, Nymph ..............
Hyperion, Titan ..................
Hypnus ................................
Hysminae ...........................

I

Iacche, Oceanid ................
Iacchus ...............................
Ianeira, Oceanid ................
Ianthe, Oceanid .................
Iapetus, Titan .....................
Iasis, Nymph ......................
Iaso ......................................
Icelus, Oneirus ..................
Ichthyocentaurs .................
Idaeus, Curete ..................

Ida, Nymph ........................
Ilissus, River-God .............
Ilithyia ...................................
Imbrasus, River-God ........
Inachides, Nymphs ...........
Inachus, River-God ...........
Indians, Men ......................
Indus, River-God ...............
Ino ........................................
Inopus, River-God .............

Io, Nymph ...........................
Ionides, Nymphs ...............
Irene .....................................
Iris ........................................
Ismene, Nymph .................
Ismenis, Nymph ................
Ismenus, River-God .........
Ister, River-God .................
Iynx .......................................

K

Ker .......................................
Keres ..................................

L

Lachesis, Moira .................
...............................................
Ladon, River-God ..............
Ladonides, Nymphs .........
Laestrygon, Giant .............
Laestrygones, Giants ......
Lamia ..................................
Lamides, Nymphs ............
Lamus, River-God ............
Lampetia, Heliad ..............

Lampetia, Nymph .............
Langia, Nymph ..................
Laomedeia, Nereid ..........
Leagora, Nereid ................
Leimonides, Nymphs ......
Lelantus, Titan ..................
Lelegeides, Nymphs .......
Leneus, Silen ....................
Leucippides .......................

Leucothea ..........................
Leon, Giant ........................
Lethe ...................................
Lethe, River-God ...............
Leto, Titanid .......................
Leuce, Oceanid .................
Leucippe, Oceanid ...........
Leuconoe ...........................
Librethrides, Nymphs .....
Librethrias, Nymph ..........

Libya ....................................
Libya, Okeanid ...................
Libyans, Men .....................
Lilaea, Nymph ...................
Limnaea, Nymph ..............
Limus ..................................
Linus ...................................
Litae .....................................
Lotis, Nymph .....................
Loxo, Nymph .....................

Lycus, Satyr .......................
Lyctus, Telchine ...............
Lysianassa, Nereid .........
Lyssa ..................................

M

Maia, Pleiad ........................
Maera, Nymph (1) .............
Maera, Nymph (2) .............
Macaria ...............................
Macchae ..............................
Macris, Nymph ...................
Maron, Silen .......................
Marsyas, Satyr ...................
Meander, River-God .........
Medusa, Gorgon ...............

Megaera, Erinys ................
Megalesius, Telchine ......
Melaena, Nymph ...............
Melanippe, Nymph ...........
Melanchroti, Men ..............
Meles, River-God ..............
Melete, Muse ......................
Meliae, Nymphs .................
Meliboea, Okeanid 1 ..........
Meliboea, Okeanid 2 ..........

Melia, Nymph 1 ..................
Melia, Nymph 2 ..................
Melia, Nymph 3 .................
Melia, Oceanid 1 ...............
Melia, Oceanid 2 ...............
Melinoe ...............................
Melisseus, Curete ............
Melite, Nereid ....................
Melite, Nymph (1) .............
Melite, Nymph (2) .............

Melite, Oceanid .................
Melobosis, Oceanid .........
Melpomene, Muse ...........
Memphis, Nymph .............
Menae ..................................
Menippe, Coronid ..............
Menippe, Nereid ................
Menippe, Nymph ...............
Menoetes ...........................
Menoetius, Titan ................

Merope, Heliad ..................
Merope, Pleiad ..................
Messeis, Nymph ...............
Messembria, Hora ............
Methe ...................................
Methone, Alcyonid .............
Metioche, Coronid .............
Metis, Nymph .....................
Metis, Oceanid ...................
Metope, Nymph ..................

Mideia, Nymph ...................
Mimas, Giant ......................
Mimas, Centaur .................
Mimas, Curete ...................
Minotaur ..............................
Mintha, Nymph ...................
Mneme, Muse ....................
Mnemosyne, Titanid .........
Moirae ..................................
...............................................

Molius, Giant ......................
Molpe, Siren .......................
Momus ................................
Morea, Hamadryad ...........
Moria, Nymph ....................
Morus ...................................
Morpheus, Oneirus ...........
Muses .................................
Muses, Titanides ..............
Musica, Hora .....................

Mycalessides, Nymphs ...
Mylinus, Giant ....................
Mystis, Nymph ...................

N

Naiads, Nymphs ...............
Naiads Hesperian ............
Naiads Mysian ...................
Naiads Pierian ..................
Naiad Parthenia ................
Naiad Seriphia ...................
Nana, Nymph .....................
Neaera, Nymph 1 .............
Neaera, Nymphe 2 ...........
Neda, Oceanid ..................

4, B12
4, C9
4, C12
3, C20
3, C2
6, B2
3, D13
1, B6
5, D16

8, B18
2, C6
4, B14
4, B12
8, B2
5, D14
4, C8
3, C6
3, D9
5, C19

5, C7
4, B12
6, B8
2, C2
3, C12
2, C5
8, C14
8, B14
5, C11
4, C2
6, B12

1, B1
2, B1
8, B22
8, B12
3, B19
6, B12
2, C4
1, A5
3, C18
3, C18

8, B17
2, C3
4, C4
4, C5
8, C8
8, C14
4, B14
5, C1
4, C1
4, C3

3, D14
4, C1
6, B6
5, E16
5, D2
4, C2
5, C8
5, D2
8, C7
4, B13
7, B3

5, C9
4, C5
7, C2
6, B5
3, D9
8, B15
4, C8
4, B14
3, C2
4, B9

4, B14
5, D3
6, B6
6, B10
2, C6
7, C1
6, C14
3, C22
4, B13
5, C10

5, D2
8, D15
7, C14
8, B18

.

5, C7
.
.

.

1, A3
4, A11
4, C3
6, B4
4, C2
7, B3
7, D7
4, B16
2, C4
5, D5
4, B12

4, C2
7, C7
4, C4
4, C6
5, E16
4, C8
4, C8
7, B9
3, B1
7, B6
1, B6

.

3, C15
5, B3
6, B10
4, B10
4, C2
7, B15
4, C4
3, C2
7, B12
3, C21
3, C23

5, D13
7, C12
5, C14
8, C10
4, C6
7, B13
3, E8
3, D11
3, B22
3, B1

3, D18
3, C18
5, C19
3, D3
3, D3
1, B4
3, C3
6, C15
4, B17
1, C1
2, C1

4, B19
5, D13
5, C2
7, B8
3, C15
5, B2
5, C18
5, D16
5, C15
7, B6

5, C4
5, C20
2, C2
2, C3
7, C8
3, E9
1, B6
3, D9
3, C15
5, B1

5, D8
7, C8
5, D12
3, C18
6, B2
4, B13
4, C4
4, C4
2, D3
3, B21

5, C8
3, D5
1, B5
2, D5
2, C7
3, E7
3, E9
3, E8
3, E8
3, D14

6, B11
3, D15
2, C5
7, B3
7, C3
7, C6
4, C11
1, A6
5, E12
3, C22
4, B17

6, C14
5, D11
4, B14
4, B19
3, E8
3, E8
8, C13
3, B3
2, C2
2, D3

.

6, B7
5, D17
6, B5
6, B1
3, B12
8, C17
5, E12
2, D2
3, C16
3, B20

3, C20
8, B12
5, C14
8, B20
8, C12
8, B13
4, B18
7, B4
5, E13
8, B20

8, C13
8, C16
5, C8
4, C7
8, C10
8, C6
8, B6
7, B13
5, E15

.

2, C1
2, C3

.

2, C3
5, C8
8, B17
8, C17
5, C6
5, D6
5, C6
7, C4
7, B4
3, D3

3, D4
8, C11
4, C5
4, C4
3, C2
3, C11
7, C4
3, C21
5, D12

5, E13
4, B15
2, D2
8, B23
3, C11
6, B13
6, B7
3, E10
8, C7
8, C7

5, D19
6, B14
4, B18
8, C3
7, C3
2, D2
5, D11
5, C21
8, C3
3, E8

5, D16
4, B10
4, C5
2, C5

.

3, D12
3, D15
8, C14
5, C3
2, D3
5, E12
3, C21
3, C23
7, B5
4, C9

3, B19
4, B9
8, C4
3, D16
4, B18
7, B5
3, B17
3, B19
6, B10
6, B12

7, C10
7, C11
8, C6
6, B9
6, B8
5, C17
3, B20
4, C2
8, C19
8, C14

6, B7
6, B4
5, C10
7, C1
3, D6
5, D7
4, C5
8, C1
2, D5
3, C13

3, D3
3, D14
8, C13
1, B6
5, D17
4, C13
5, D7
7, C5
6, B5
8, C17

8, C5
4, B13
6, C14
3, B20
3, E5
8, C22
3, B17
3, B17
2, C3
5, C8

4, B15
8, C19
2, C2
3, C23
7, C5
2, C1
2, D2
5, C10
3, B17
1, B6

7, C5
4, B15
3, C24

.

3, C2
8, C22
7, C9
7, C15
7, C11
8, C2
7, C10
6, B15
7, C6
6, B10

Neicea .................................
Nemea, Nymph .................
Nemean Lion ....................
Nemertes, Nereid .............
Nemesis ............................
Nephelae, Nymphs ..........
..............................................
Nephele, Nymph 1 ...........
Nephele, Nymph 2 ...........
Nephele, Nymph 3 ...........

Nereids, Nymphs .............
Nereus ................................
Nerites ................................
Nesaea, Nereid ..................
Neso, Nereid .....................
Nesi ....................................
Nessus, Centaur ..............
...............................................
Nestus, River-God ............
Nicaea, Nymph ..................

Nike .....................................
Nile, River-God ..................
Nomius, Pan .....................
Notus, Anemus .................
Nymphaeides, Nymphs ...
Nymphaeus, River-God ...
Nymphs of Artemis ...........
Nymphs Ortygian ...............
Nymphs Trojan ...................
Nymphe, Hora ....................

Nysa, Nysiad .....................
Nysiades, Nymphs ...........
...............................................
Nysus ..................................
Nyx ........................................
...............................................

O

Oceanids, Nymphs ............
...............................................
Oceanus, Titan ..................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
Ocypete, Harpy ..................
Ocyrhoe, Nymph 1 ............
Ocyrhoe, Nymph 2 ............
Ocryhoe, Nymph 3 ............

Ocyrhoe, Oceanid .............
Ocythous, Curete ..............
Oenone, Nymph ................
Oeolyca ...............................
Oeroe, Nymph ...................
Oizys ....................................
Olympus .............................
Olympus, Mountain-God .
Omestor, Pan ....................
Oneiri ...................................
...............................................

Ophion, Titan .....................
Ophiotaurus .......................
Oreiads, Nymphs .............
Orithyia, Nymph .................
Orion ...................................
Ormenus, Telchine ...........
Ornea, Nymph ...................
Orontes, River-God ...........
Orseis, Nymph ..................
Orthus .................................

Ossa ....................................
Othreis, Nymph .................
Otus, Aload ........................
Ourea ...................................
Oxylus ..................................

P

Pactolus, River-God .........
Palaemon ..........................
Palici ...................................
Palioxis ...............................
Pallas, Giant ......................
Pallas, Nymph ...................
Pallas, Titan .......................
Pallene, Alcyonid ..............
Pan ......................................
Panacea .............................

Pandia ................................
Panes 1 ..............................
Panes 2 ..............................
Pancrates, Giant ..............
Panopea, Nereid ..............
Parthenius, River-God .....
Parthenos ..........................
Pasiphae ............................
Pasithea, Charis ...............
Pasithea, Nereid ...............

Pasithoe, Okeanid ............
Passalus, Cercops ..........
Pegaea, Nymph ................
Pegasis, Nymph ...............
Pegasi .................................
Pegasus .............................
Peitho, Oceanid .................
Pelionides, Nymphs .........
Peloreus, Giant ..................
Pemphredo, Graea ...........

Peneus, River-God ...........
Penia ...................................
Penthus ..............................
Periboea, Nymph ..............
Periboea, Okeanid ............
Perimedes, Centaur ........
Perse, Oceanid .................
Persephone .......................
Perses, Titan .....................
Petra, Nymph .....................

Petraea, Oceanid ..............
Petraeus, Centaur ............
Peuce, Nymph ...................
Peuceus, Centaur ............
Phaeacians, Men ..............
Phaeno, Oceanid ..............
Phaenon, Aster ..................
Phaeo, Hyad ......................
Phaesyle, Hyad .................
Phaethon 1 .........................
Phaethon 2 .........................

Phaethon, Aster .................
Phaethusa, Nymph ..........
Phantasus, Oneirus .........
Pharmacia, Nymph ..........
Phaseides, Nymphs ........
Phasis, River-God ...........
Pheme ................................
Pherespondus, Satyr .......
Pherusa, Nereid ...............
Phiale, Nymph ...................

Philamnus, Pan ................
Philomelus .........................
Philophrosyne ...................
Philotes ..............................
Philyra, Oceanid ................
Phlogius, Horse ................
Phobus ...............................
Phobus, Horse ..................
Phobus, Pan ......................
Phoebe, Heliad .................
Phoebe, Leukippid ...........

Phoebe, Titanid .................
Pholus, Centaur ................
Phoni ...................................
Phorbas, Pan .....................
Phorcys ................................
Phosthonia, Alcyonid ........
Phyge ..................................
Phyllis, River-God .............
Physis .................................
Pirene, Nymph ..................

Pitane, Nymph ...................
Plataea, Nymph ................
Pleiades, Nymphs ............
Pleione, Oceanid ..............
Pleistus, River-God ..........
Plexaura, Oceanid .............
Ploto, Nereid ......................
Pluto, Okeanid ...................
Plutus ..................................
Podarge, Harpy .................

Polybotes, Giant ................
Polydeuces, Dioscurus ...
Polydora, Oceanid .............
Polyhymnia, Muse .............
Polyhymno, Nysiad ...........
Polynoe, Nereid ................
Polyphemus, Cyclops ......
Polyxo, Nymph ...................
Ponus ..................................
Pontoporeia, Nereid .........

Pontus .................................
...............................................
Porus ...................................
Porphyrion, Giant ..............
Poseidon ............................
...............................................
Pothus, Eros ......................
Potami .................................
...............................................
...............................................

Praxithea, Nymphe ...........
Priapus ................................
Proioxis ...............................
Prometheus, Titan ............
Pronoe, Nereid .................
Pronoea, Oceanid ............
Pronomus, Satyr ..............
Prophasis ..........................
Prosymna, Nymph ............
Proteus ...............................

Proto, Nereid .....................
Protomedeia, Nereid .......
Prymneus, Curete ............
Prymno, Oceanid ..............
Psamathe, Nereid ............
Psecas, Nymph ................
Pseudologi ........................
Ptelea, Hamadryad ..........
Ptocheia ..............................
Pygmies, Men ....................

Pyriphlegethon ..................
Pyroeis, Aster ....................
Pyrrhichus, Curete ............
Python, Dragon ..................

R

Rhanis, Nymphe ..............
Rhea, Titanid .....................
..............................................
..............................................
Rhode .................................
Rhodeia, Oceanid ............
Rhodius, River-God .........
Rhodope, Nymph .............
Rhodope, Okeanid ...........
Rhodos ...............................

Rhoecus, Giant .................
Rhoecus, Centaur ............

S

Sagaritis, Nymph ..............
Sangarius, River-God ......
Salamis, Nymph ...............
Salmacis, Nymph .............
Samia, Nymph ..................
Sao, Nereid ........................
Satnoeis, Nymph ..............
Satnoeis, River-God .........
Satyrs ..................................
...............................................
...............................................

Satyrs of Hermes ..............
Scamander, River-God ...
Scorpio ...............................
Scylla ...................................
Scythians, Men ..................
Selemnos, River-God ......
Selene ................................
Semele ...............................
Sileni ...................................
Silenus ...............................

Simoeis, River-God ..........
Sinope, Nymph .................
Sirens .................................
Socus ..................................
Sophrosyne ........................
Sosipolis .............................
Sparta, Nymph ...................
Sparti, Men ..........................
...............................................
Spercheides, Nymphs .....

Spercheus, River-God .....
Sphinx .................................
Spio, Nereid .......................
Sponde, Hora .....................
Sterope, Pleiad ..................
Steropes, Cyclops ............
Sthenno, Gorgon ...............
Stilbe, Nymph ....................
Stilbon, Aster ......................
Strophia, Nymph ...............

Strymo, Nymph ..................
Strymon, River-God ..........
Styx, Oceanid ......................
Styx, River-God ...................
Syce, Hamadryad ..............
Syceus, Giant .....................
Syllis, Nymph .....................
Symaethis, Nymph ...........
Symaethus, River-God .....
Synallasis, Nymph ............
Syrinx, Nymph ....................

T

Tanagra, Nymph ...............
Tanais, River-God .............
Tartarus ...............................
...............................................
Taygeta, Pleiad ..................
Teledice, Nymph ...............
Telesphoros .......................
Telesto, Oceanid ..............
Telete ...................................
Telchines ............................

Telphusa, Nymph ..............
Tereine, Nymph .................
Termessus, River-God ....
Terpsichore, Muse ..........
Tethys, Titanid ....................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
Thalassa .............................

Thalia, Charis ....................
Thalia, Muse ......................
Thalia, Nymph ...................
Thanaus ............................
Thaumas ............................
Thebe, Nymph ...................
Theia, Titanid .....................
Theiosa, Oceanid .............
Thelpusa, Nymph .............
Thelxiope, Siren ................

Themis, Nymph .................
Themis, Titanid .................
Themisto, Nereid ..............
Theodamas, Giant ............
Theomises, Giant ..............
Thermodon, River-God ....
Thero, Nymph ....................
Thesis .................................
Thespia, Nymph ................
Thessalides, Nymphs .....

Thetis, Nereid ....................
Thisbe, Nymph ..................
Thoe, Nereid ......................
Thoe, Oceanid ....................
Thoon, Giant .......................
Thoosa, Nymph .................
Thracians, Men ..................
Thrassa, Nymph ................
Thriae, Nymphs .................
Thronia, Nymph .................

Thyia, Nymph .....................
Thyone .................................
Thysa ...................................
Tiasa, Nymph .....................
Tiber, River-God ................
Tigris, River-God ...............
Tisiphone, Erinys ..............
Titans ..................................
Tithonus ..............................
Tityus, Giant .......................

Tmolus, Mountain-God ....
Trachius, Cyclops .............
Triptolemus ........................
Triteia, Nymph ...................
Triton ...................................
Troglodytes, Men ..............
Tyche ...................................
Tyche, Okeanid .................
Typhon ................................

U

Upis, Nymph ......................
Urania, Muse .....................
Urania, Oceanid ................
Uranion, Giant ...................
Uranus ................................
...............................................
Ureus, Centaur ..................

X

Xanthe, Oceanid ...............
Xanthus, Horse .................
Xanthus, Pan .....................

Z

Zagreus ..............................
Zelus ...................................
Zephyrus, Anemus ...........
Zeus ....................................
..............................................
Zeuxippe, Nymph .............
Zeuxo, Oceanid .................

2, D4
8, C10
4, D11
4, C6
2, C4
3, C2
6, B14
6, B14
6, B15
6, B11

4, C1
4, B2
4, C6
4, C3
4, C5
1, B4
3, C22
6, C14
7, B13
7, C11

3, D10
7, B1
5, D15
3, D9
7, C11
7, B11
6, B11
8, C20
7, C7
1, B6

6, B11
3, C22
6, B11
3, B22
1, B1
2, B2

.

3, C2
6, B1
1, C2
3, B2
6, A1
7, A1
8, A1
4, C7
7, C6
7, C10
8, C20

6, B6
3, B20
7, C8
3, C1
8, C8
2, C2
3, B23
1, B4
5, E16
2, C2
2, D2

3, B18
4, B15
3, C20
8, D12
5, C7
4, B10
8, C11
7, B4
8, C2
4, C10

2, D6
8, C2
5, C6
1, B3
3, B23

.

7, B6
5, E13
5, C20
2, D3
4, B13
5, D3
3, C10
4, C13
5, D15
5, E12

5, C20
5, D15
5, E15
4, B13
4, C3
7, B11
5, D13
3, D5
5, D18
4, C2

6, B4
8, B24
8, C17
7, C9
5, D5
5, C5
6, B1
3, D16
4, B13
4, C8

8, B1
2, C6
2, D5
8, C16
6, B13
6, C14
6, B5
5, C9
3, C11
8, C7

6, B5
6, C13
7, C13
6, C14
4, B17
6, B7
3, D10
3, D14
3, D14
3, D4
3, D6

3, D10
3, D4
2, D2
8, C12
7, C12
7, B12
4, B15
5, D16
4, C3
6, B11

5, E16
5, C1
5, D2
2, C4
6, B7
3, E9
5, D13
3, E9
5, E16
3, D3
5, D13

3, B11
3, C21
2, D4
5, E16
4, B8
4, C12
2, D3
7, B10
1, A6
8, C10

8, C15
8, C8
3, D12
6, B9
8, B5
6, B4
4, C1
6, B4
5, C1
4, C7

4, B13
5, C18
6, B4
5, C11
6, B12
4, C5
5, C6
7, C2
2, D2
4, C4

1, B3
4, A2
6, C5
4, B12
3, C15
5, B4
3, C18
3, C2
7, B1
8, B1

8, D12
5, D17
2, D3
3, C12
4, C6
6, B8
5, D16
3, D12
8, C14
5, C4

4, C3
4, C3
3, B20
6, B2
4, C5
6, B11
2, D4
3, C24
2, C6
4, B18

8, B22
3, D10
3, B21
4, B15

.

6, B11
1, C3
3, B15
5, A2
5, C4
6, B3
7, B9
7, C13
6, B7
5, C5

4, B14
3, C22

.

7, C10
7, B10
8, C8
7, C5
7, C4
4, C1
7, C6
7, B6
3, C19
3, C23
3, D21

5, D16
7, B7
4, B16
4, C9
4, B19
8, B18
3, C6
5, E13
3, C21
7, B8

8, C9
3, B21
8, C19
3, B23
2, C5
5, D14
8, C15
5, E14
4, B18
8, C3

8, B3
4, D10
4, C2
1, B6
3, D14
3, B2
4, C8
8, C1
3, D10
8, C6

7, C7
7, B14
6, B1
8, B22
3, C24
4, B14
8, C11
8, C20
8, B20
8, C17
8, C17

.

8, C9
7, B12
1, A5
4, A11
3, D13
8, C13
5, E13
6, B6
5, D17
4, B9

8, C7
7, C14
8, B6
5, C11
1, C2
3, B2
6, A2
7, A2
8, A1
1, D1

5, C9
5, C10
5, D2
2, C1
4, B7
8, C9
3, B4
6, B10
8, C18
8, C19

8, C18
3, B16
4, C6
4, B14
4, B14
7, B12
8, C15
1, A6
8, C9
8, C1

4, C2
8, C7
4, C2
6, B4
4, B13
4, C9
4, B17
7, D14
5, C8
7, C13

8, C4
5, D13
5, D17
8, C15
8, B22
7, B3
3, B19
3, B2
7, D7
4, B16

1, B4
3, C2
8, B23
5, D4
5, C3
4, B19
5, C21
6, B6
4, B10

.

3, E8
5, C11
6, B2
4, B13
1, B2
3, A1
6, C14

.

6, B5
3, E7
5, E16

.

5, C17
3, D10
3, D7
3, C15
5, B7
8, C12
6, B3