.
Greek Mythology >> Nymphs >> Naiads >> Argive Naiad (Naias Argia)

NAIAS ARGIA

Greek Name

Ναιας Αργια

Transliteration

Naias Argia

Latin Spelling

Naiad Argia

Translation

Argive Naiad

THE "NAIAS ARGIA" (Argive Naiad) was an unnamed Naiad-nymph of Mykenai (Mycenae) in Argolis (southern Greece). She was the wife of Prince Thyestes.


PARENTS

Perhaps a daughter of the River INAKHOS

OFFSPRING

AGLAOS, KALLILEON, ORKHOMENOS (by Thyestes) (Apollodorus E2.13)


CLASSICAL LITERATURE QUOTES

Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca E2. 13 (trans. Aldrich) (Greek mythographer C2nd A.D.) :
"Aglaos (Aglaus), Kallileon (Callileon), Orkhomenos (Orchomenus), Thyestes' sons by a Naias (Naiad) Nymphe."


SOURCES

GREEK

BIBLIOGRAPHY

A complete bibliography of the translations quoted on this page.